Vaikų globos organizavimas

Šeštadienis, 27 Balandis 2013 17:25 administratorius
Spausdinti

VAIKO GLOBA

Globa (rūpyba) šeimoje – tai ne daugiau kaip trijų vaikų globa (bendras vaikų skaičius šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip šeši vaikai) natūralioje šeimos aplinkoje.

Globėjas (rūpintojas) – asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko globėju (rūpintoju) gali būti fizinis arba juridinis asmuo.

Laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos (rūpybos) institucijoje. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į šeimą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vaiko nuolatinė globa – be tėvų globos likusio vaiko, kuris esamomis sąlygomis negali grįžti į šeimą, priežiūra ir auklėjimas, jo teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir jų gynimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos arba prokuroro pareiškimą

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku.

Budintis globotojas – tai fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus. Vaikas yra prižiūrimas budinčio globotojo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrinant jo fizinį ir emocinį saugumą. Vaiko priežiūros trukmė – iki 12 mėnesių, kol vaikas bus grąžintas į biologinę šeimą, ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) arba jis bus įvaikintas. Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

Budinčio globotojo veikla – profesionali, laikina žmogaus pagalba žmogui dėl vaikų priežiūros itin sudėtingu šeimai metu.

Kaip nukeliauti iki tapimo globėju?

1 žingsnis. Sprendimo priėmimas. Informacijos rinkimas, konsultacijos.

2 žingsnis. Sveikatos pažyma. Kreiptis į savo gydymo įstaigą dėl sveikatos pažymos (forma 046/a).

3 žingsnis. Dokumentų pateikimas. Kreiptis į Ukmergės globos centro Globėjų ruošimo ir vaikų globos organizavimo padalinį (II a.) arba Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (4 kab.).

Pateikiami dokumentai:

• Prašymas.

• Sveikatos pažyma (forma 046/a).

• Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo.

4 žingsnis. Laukimas. Jūsų dokumentai bus persiųsti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui.

5 žingsnis. Kvietimas į mokymus. Gavę teigiamą pradinį dokumentų vertinimą globos centro specialistai Jus pakvies į mokymus, kurių trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai, tuo laikotarpiu specialistai apsilankys Jūsų namuose individualiems pokalbiams.

6 žingsnis. Išvados gavimas. Per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos specialistai parengs išvadą dėl pasirengimo budinčio globotojo veiklai, vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui ar šeimynos steigimui.

7 žingsnis. Laukimas ir sprendimo priėmimas. Gavę teigiamą išvadą, sulauksite skambučio iš globos centro specialistų dėl galimybės prižiūrėti, globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką (-us). Būsite supažindintas su dokumentine informacija, vėliau – turėsite galimybę susipažinti su vaiku (-ais).

Globėjais gali būti:

• 21-65 m. amžiaus asmenys.

• Vieniši, susituokę ar partnerystėje gyvenantys asmenys.

• Neturintys ir turintys biologinių vaikų asmenys.

• Asmenys turintys sąlygas vaikui augti (būstas nebūtinai turi būti nuosavas).

Ruošiantis šiai svarbiai misijai, svarbu apmąstyti:

• Ar siekiu padėti užaugti žmogui?

• Ar nesitikiu greitų pokyčių ir dėkingumo apraiškų?

• Ar turiu vietos savo namuose ir kasdieniame gyvenime?

• Ar galėsiu mylėti ir rūpintis vaiku, kuris galimai turės sunkumų?

• Ar galėsiu atvirai kalbėtis apie kylančius sunkumus su globos centro specialistais?

PARAMA GLOBĖJUI

Tapus globėju, visą globos laikotarpį Jus lydės socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) ir globos centro specialistų komanda, kurie suteiks Jums galimybę tobulinti savo gebėjimus vaikų auginimo srityje, suteiks įvairiapusę paramą ir pagalbą, kvies aktyviai įsitraukti į globėjų bendruomenę, dalyvauti susitikimuose, renginiuose.

Finansinė parama:

• Globos (rūpybos) išmoka.

• Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

• Pagalbos pinigai.

• Vaiko pinigai.

Globojamam (rūpinamam) vaikui sulaukus 18-os metų jam skiriama vienkartinė išmoka įsikūrimui (būstui, buities technikai, studijoms, mokamoms sveikatos paslaugoms ir kt.). Tęsiant mokslus iki 24 metų taip pat kas mėnesį skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Asmuo, nusprendęs vykdyti budinčio globotojo veiklą, ir pasirašęs su globos centru Vaiko priežiūros paslaugų teikimo sutartį, veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą. Už vaiko (-ų) priežiūrą yra mokamas atlyginimas.