Ukmergės globos centras

..........................................................

Vaikų globos organizavimas

Spausdinti PDF

VAIKO GLOBA

Globa (rūpyba) šeimoje – tai ne daugiau kaip trijų vaikų globa (bendras vaikų skaičius šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip šeši vaikai) natūralioje šeimos aplinkoje.

Globėjas (rūpintojas) – asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko globėju (rūpintoju) gali būti fizinis arba juridinis asmuo.

Laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos (rūpybos) institucijoje. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į šeimą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vaiko nuolatinė globa – be tėvų globos likusio vaiko, kuris esamomis sąlygomis negali grįžti į šeimą, priežiūra ir auklėjimas, jo teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir jų gynimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos arba prokuroro pareiškimą

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku.

Budintis globotojas – tai fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus. Vaikas yra prižiūrimas budinčio globotojo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrinant jo fizinį ir emocinį saugumą. Vaiko priežiūros trukmė – iki 12 mėnesių, kol vaikas bus grąžintas į biologinę šeimą, ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) arba jis bus įvaikintas. Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

Budinčio globotojo veikla – profesionali, laikina žmogaus pagalba žmogui dėl vaikų priežiūros itin sudėtingu šeimai metu.

Kaip nukeliauti iki tapimo globėju?

1 žingsnis. Sprendimo priėmimas. Informacijos rinkimas, konsultacijos.

2 žingsnis. Sveikatos pažyma. Kreiptis į savo gydymo įstaigą dėl sveikatos pažymos (forma 046/a).

3 žingsnis. Dokumentų pateikimas.Turite kreiptis į gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių, kurio darbuotojams padedant, bus pradėta globos (rūpybos) šeimoje procedūra.

Pateikiami dokumentai:

• Prašymas, kuriame nurodote savo vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą (-as), asmens kodą (-us), gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį (-ius) (prireikus informacijai patikslinti) ir elektroninio pašto adresą ( us) (jei informaciją apie priimtus sprendimus pageidauja gauti elektroniniu paštu), pageidaujamų globoti (rūpinti) ir auklėti vaikų skaičių, jų amžių, globos (rūpybos) rūšį. Prašymo dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju) forma;

• sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos savo ir kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų medicininius pažymėjimus (forma Nr. 046/a), išduotus likus ne daugiau kaip dvylikai mėnesių iki prašymo dėl tapimo vaiko globėju (rūpintoju) pateikimo Tarnybos teritoriniam skyriui dienos;

• kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais)), kuriuose nurodyti šių asmenų vardai, pavardės, gimimo datos, sutikimai, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais)). Vyresnio, kaip 16-kos metų asmens sutikimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo forma.

Svarbu pažymėti, kad globėju (rūpintoju) negalėsite būti, jeigu:

1. neatitiksite nurodyto amžiaus;

2. esate pripažinti neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;

3. nuo Jūsų buvo atskirtas vaikas;

4. jūs jau buvote įtėviu (įmote) ir Jūsų tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad Jūs netinkamai atlikote savo pareigas arba Jūs buvote atskirtas nuo vaiko;

5. jeigu buvote nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų dėl netinkamo savo kaip globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, globotinio (rūpintinio) teisių ir interesų apsaugos neužtikrinimo, dėl savo teisių naudojimo savanaudiškais tikslais.

4 žingsnis.Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs nurodytus dokumentus ar jų kopijas, surenka:

• duomenis, įrodančius fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu giminystės ryšį su vaiku, jeigu jis yra giminaitis;

• duomenis apie tai, ar fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju ar dalyviu, budinčiu globotoju nėra teismo tvarka nustatęs gyvenimą skyrium su savo sutuoktiniu;

• iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, įrodančius fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, ar budinčiu globotoju, santuoką (jeigu nurodyti asmenys susituokę), ištuoką (jeigu nurodyti asmenys išsituokę), sutuoktinio mirtį (jeigu nurodyti asmenys yra našliai (našlės);

• iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie fizinį asmenį, norintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar fizinį asmenį, norintį tapti budinčiu globotoju, kuris buvo nuteistas už Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkte nurodytus tyčinius nusikaltimus, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas ir ( ar) nuteistas už kitas nusikalstamas veikas;

• duomenis, pagrindžiančius, kad nėra aplinkybių, nurodytų Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje.

5 žingsnis. Kvietimas į mokymus. Gavę teigiamą pradinį dokumentų vertinimą globos centro specialistai Jus pakvies į mokymus, kurių trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai, tuo laikotarpiu specialistai apsilankys Jūsų namuose individualiems pokalbiams.

6 žingsnis. Išvados gavimas. Per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos specialistai parengs išvadą dėl pasirengimo budinčio globotojo veiklai, vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui ar šeimynos steigimui.

7 žingsnis. Laukimas ir sprendimo priėmimas. Gavę teigiamą išvadą, sulauksite skambučio iš globos centro specialistų dėl galimybės prižiūrėti, globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką (-us). Būsite supažindintas su dokumentine informacija, vėliau – turėsite galimybę susipažinti su vaiku (-ais).

Globėjais gali būti:

• 21-65 m. amžiaus asmenys.

• Vieniši, susituokę ar partnerystėje gyvenantys asmenys.

• Neturintys ir turintys biologinių vaikų asmenys.

• Asmenys turintys sąlygas vaikui augti (būstas nebūtinai turi būti nuosavas).

Ruošiantis šiai svarbiai misijai, svarbu apmąstyti:

• Ar siekiu padėti užaugti žmogui?

• Ar nesitikiu greitų pokyčių ir dėkingumo apraiškų?

• Ar turiu vietos savo namuose ir kasdieniame gyvenime?

• Ar galėsiu mylėti ir rūpintis vaiku, kuris galimai turės sunkumų?

• Ar galėsiu atvirai kalbėtis apie kylančius sunkumus su globos centro specialistais?

PARAMA GLOBĖJUI

Tapus globėju, visą globos laikotarpį Jus lydės socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) ir globos centro specialistų komanda, kurie suteiks Jums galimybę tobulinti savo gebėjimus vaikų auginimo srityje, suteiks įvairiapusę paramą ir pagalbą, kvies aktyviai įsitraukti į globėjų bendruomenę, dalyvauti susitikimuose, renginiuose.

Finansinė parama:

• Globos (rūpybos) išmoka.

• Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

• Pagalbos pinigai.

• Vaiko pinigai.

Globojamam (rūpinamam) vaikui sulaukus 18-os metų jam skiriama vienkartinė išmoka įsikūrimui (būstui, buities technikai, studijoms, mokamoms sveikatos paslaugoms ir kt.). Tęsiant mokslus iki 24 metų taip pat kas mėnesį skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Asmuo, nusprendęs vykdyti budinčio globotojo veiklą, ir pasirašęs su globos centru Vaiko priežiūros paslaugų teikimo sutartį, veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą. Už vaiko (-ų) priežiūrą yra mokamas atlyginimas.

 

fb

Projektai

esfivp i 1 1

vaikai yra vaikai baneris250x204

paslaugu seimai pletra